text.skipToContent text.skipToNavigation


BOLAGSSTÄMMA

På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat-​ och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.

Kallelse till årsstämma i Duni ska, enligt aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Dunis hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

ÅRSSTÄMMA

 

VALBEREDNING

Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås för inval i Dunis styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisorsarvoden, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman. Valberedningen ska vara sammansatt av representanter för Dunis tre största aktieägare per den 30 september.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2021 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Johan Andersson, Mellby Gård AB, Hans Hedström, Carnegie fonder, Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC, Thomas Gustafsson, ordförande i Duni AB

ÅRSSTÄMMA 2021

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2021. Arbetet i valberedningen börjar med att ledamöterna tar del av utvärderingen av den sittande styrelsen som genomförs varje år. Valberedningen anser att styrelsen fungerar väl och det finns ett bra engagemang från alla ledamöter, inklusive fackrepresentanter. Valberedningen konstaterar också att styrelsen utgörs av en bra och relevant mix av kön, kompetens och erfarenhet. Samtliga nuvarande styrelsemedlemmar föreslås omval till årsstämman 2021.

STYRELSE

dmt_thomasgustafsson_1098.jpeg

THOMAS GUSTAFSSON

Född 1965

Ordförande sedan 2020

Vice VD och styrelseledamot i Mellby Gård AB, styrelseordförande i Smart Eyes International AB och OJ Holding Sweden AB, samt styrelseledamot i KappAhl AB (publ), Topeja Holding AB och Aros Kapital AB.

Arbetslivserfarenhet: VD för Duni AB (publ) 2012-2017, tidigare ägaransvarig för Mellby Gårds konsumentföretag och dessförinnan VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.

Marknadsekonom

Aktieinnehav: 26 400

Anses inte oberoende av bolaget, bolagsledningen eller Dunis större ägare

pauline-lindwall_2017_570x420.jpeg

PAULINE LINDWALL

Född 1961

Styrelseledamot i McKesson Europe AG, Lantmännen och Swedish Match

Arbetslivserfarenhet: Kategoridirektör Kaffe för Franikrike och södra Europa, Kraft/Mondelez, Schweiz. Flera års erfarenhet från olika chefspositioner inom Nestlékoncernen både i Asien och i Europa såsom Country Business Manager Nestlé Nutrition i Tyskland och i Indonesien

Civilekonom Växjö Universitet

Invald 2014

Aktier i Duni: 1 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

alex-myers_2017_570x420.jpeg

ALEX MYERS

Född 1963

VD och koncernchef, Andromeda Group

Styrelseordförande i NoseOption AB

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Getinge AB. VD och koncernchef Hilding Anders Group. VD för ArjoHuntleigh / Executive Vice President Getinge Group. Senior Vice President, Western Europe resp Global Sales & Marketing samt medlem av ledningsgruppen Carlsberg Breweries Vice President Marketing & Innovation och medlem av ledningsgruppen Pripps-Ringnes (Orkla Drinks). Flera mellanchefspositioner inom Unilever i Sverige och Tyskland

Fil kand i Organizational Behavior, Yale University, USA

Invald 2013

Aktier i Duni: 7 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

sven-knutsson_570x420.jpeg

SVEN KNUTSSON

Född 1969

VD för Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB.

Styrelseordförande i Klarahill AB och Söderberg & Haak Maskin.

Styrelseledamot i KappAhl AB, Open Air Group AB, Hedson Technologies AB och OJ Holding AB (Oscar Jacobsson).

Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från olika branscher, bland annat från Thule Group, Cardo Flow Solutions och Alfa Laval samt som CFO för Boxon AB.

Civilekonom vid Lunds universitet.

Invald 2020

Aktier i Duni: 2 000

Oberoende av bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

pia-marions_570x420.jpeg

PIA MARIONS

Född 1963

CFO för Skandia Group.

Styrelseledamot i Vitrolife AB (publ), Skandiabanken Aktiebolag (publ) och Skandia Fastigheter AB.

Arbetslivserfarenhet: CFO på Folksam Group, Carnegie Group och Skandia Liv samt som auktoriserad revisor och har haft ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen.

Civilekonom Stockholms Universitet.

Invald 2020

Aktier i Duni: 1 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

morten-falkenberg_570x420.jpeg

MORTEN FALKENBERG

Född 1958

Styrelseledamot i Velux Group, Aktiebolag Fagerhult (publ) och Caljan.

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef, samt styrelseledamot, på Nobia AB (publ) och Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux och dessförinnan ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.

Kandidatexamen i företagsekonomi vid Copenhagen Business School

Invald 2020

Aktier i Duni: 2 891

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

Kerstin-Hake-570x420.jpg

KERSTIN HAKE

Född 1980

Arbetstagarrepresentant för Unionen

Anställd som Product Complaints Manager & Quality Process Developer

Invald 2021

Aktier i Duni: 0

Ej oberoende i förhållande till bolaget

david-green_2018_570x420.jpeg

DAVID GREEN

Född 1978

Arbetstagarrepresentant för LO/Pappers

Anställd som Maskinoperatör på TM3 vid Rexcell Tissue & Airlaid AB

Invald 2018

Aktier i Duni 0

Ej oberoende i förhållande till bolaget

 STYRELSE & UTSKOTT

Styrelse Revision Ersättning
Thomas Gustafsson ordförande, ej oberoende*,**) medlem medlem
Morten Falkenberg medlem, oberoende medlem
Pauline Lindwall medlem, oberoende ordförande
Alex Myers medlem, oberoende
Pia Marions medlem, oberoende ordförande
Sven Knutsson medlem, ej oberoende**) medlem
Kerstin Hake facklig representant, ej oberoende**)
David Green facklig representant, ej oberoende**)

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Ersättningsutskottet bereder frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen medan beslut om ersättningar och förmåner fattas av Dunis styrelse. Bolagsledningens ersättningar och förmåner utvärderas genom jämförelse med marknadsdata som tillhandahålls av externa källor. Dessa visar att Duni har konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och att den totala ersättningen är rimlig och inte för hög. Ersättningsutskottet genomlyser bonusprinciperna inför varje år. En gång per år utvärderar ersättningsutskottet de ledande befattningshavarna och även vissa underchefer enligt ett systematiskt förfarande.

Ersättningsutskottet hade tre möten under 2020 och består av tre medlemmar: Pauline Lindwall (ordförande), Thomas Gustafsson samt Morten Falkenberg. Verkställande direktören i Duni deltar på mötena, förutom i frågor som berör hans egen ersättning, liksom HR-​direktören som är utsedd sekreterare vid ersättningsutskottets möten.


REVISIONSUTSKOTT

Dunis revisionsutskott är ansvarigt för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet utvärderar också Dunis processer för intern kontroll och hanteringen av finansiella och rörelsemässiga risker. En särskild punkt på årsagendan behandlar frågor om bedrägeri och anti-korruption. Utskottet möter fortlöpande bolagets revisorer i syfte att informera sig om den externa revisionens inriktning och omfattning samt för att utvärdera de externa revisorernas arbete. Utvärderingen innefattar även omfattningen av revisorernas eventuella icke-revisionsrelaterade arbete för Duni. Vid förberedandet av förslag till valet av revisorer och till ersättning för revisionsarbetet biträder revisionsutskottet valberedningen.

Revisionsutskottet hade fyra möten under 2020 och består av tre medlemmar: Pia Marions (ordförande), Thomas Gustafsson och Sven Knutsson. Finansdirektören och koncernredovisningschefen deltar, liksom revisorerna, på samtliga möten. 

LEDNINGSGRUPP

robert-dackeskog_570x420_2.jpeg
mats-lindroth-570x420.jpeg
malincullin.jpeg
mariellenoble_570x420-2.jpeg
magnuscarlsson_570x420-2.jpeg
linuslemark-570x420.jpeg

ROBERT DACKESKOG1/6

Född 1971

VD och koncernchef sedan januari 2021.

Robert kommer närmast från rollen som DV på Unident AB. Dessförinnan hade han flera ledande rollen inom Duni Group som Director Business Area Table Top och Director Business Area Consumer.

Robert Dackeskog har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.

Aktier i Duni (egna och närståendes): 0

MATS LINDROTH2/6

Född 1960

Executive Vice President BA BioPak sedan januari 2021. Tillförordnad VD och kondernchef mellan juli-december 2020 och Executive Vice President Finance/CFO vid Duni Group sedan 2009. Har arbetat vid Duni sedan 1987. 

Mats Lindroth har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. 

Aktier i Duni (egna och närstående parter): 25 200 aktier

Syntetiska optioner: 12 500 aktier

MALIN CULLIN3/6

Född 1972

Executive Vice President HR och Sustainability sedan januari 2020

Malin kommer närmast från rollen som Global Employer Branding & Talent Manager vid INTER IKEA Group. Hon har tidigare arbetat med HR vid flera olika företag, bland annat Tarkett och Lyckeby Culinar. Malin har sammanlagt 18 års erfarenhet av olika roller inom HR.  

Malin Cullin har en kandidatexamen i personalvetenskap och är utbildad ubåtsofficer vid marinen, Försvarsmakten

Aktier i Duni (egna och närstående parter): 0

Syntetiska optioner: 0

MARIELLE NOBLE4/6

Född 1974

Executive Vice President Strategic Development, IT & Communications sedan januari 2021.

Marielle har arbetat vid Duni Group sedan 2011 och kommer närmast från tjänsten som EVP Communications and Strategic Development sedan september 2018. Innan dess arbetade hon som Marketing Director vid affärsområdet Table Top. Hon har en gedigen bakgrund inom marknadsföring och företagskommunikation, även från sina tidigare arbeten vid PartnerTech och AudioDev.

Marielle Noble har en kandidatexamen i kommunikation från Lunds universitet.

Aktier i Duni (egna och närstående parter): 500 aktier

Syntetiska optioner: 0 aktier

MAGNUS CARLSSON5/6

Född 1976

Executive Vice President Finance/CFO sedan januari 2021.

Magnus har arbetat vid Duni Group sedan 2009 och kommer närmast från en tjänst som Executive Vice President Corporate Development sedan september 2018. Innan dess innehade han olika controllertjänster vid Lindab AB samt en tjänst som Business Controller vid Lindab Ventilation.

Magnus Carlsson har en magisterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i politik och ekonomi från Lunds universitet.

Aktier i Duni (egna och närstående parter): 1 500 aktier

Syntetiska optioner: 37 500 aktier

LINUS LEMARK6/6

Född 1977

Executive Vice President BA Duni sedan januari 2021.

Linus Lemark har arbetat vid Duni Group sedan 2007 och kommer närmast från en tjänst som Executive Vice President Commercial sedan januari 2020 och är medlem i Dunis ledningsgrupp sedan maj 2012. Han arbetade tidigare som innovationsdirektör vid The Absolut Company AB och som Vice President vid Aquavit i New York. 

2007–2009 arbetade Linus Lemark som Corporate Development Manager respektive Marketing Manager Duni Food Solutions vid Duni.

Linus Lemark har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i Duni (egna och närstående parter): 5 770 aktier

Syntetiska optioner: 37 500 aktierRISKFAKTORER FÖR DUNI GROUP

Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka koncernens verksamhet såväl utifrån ett operativt som finansiellt perspektiv. Operativa risker hanteras normalt sett av respektive operativ enhet och finansiella risker av koncernens finansfunktion som ingår som en enhet inom moderbolaget.

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och är från 2019 en del av årsredovisningen. I den kan man läsa om Duni Groups program för ansvarsfullt företagande (CSR) och där beskrivs hur Duni Group arbetar med identifierade riskområden och redovisar resultat och mål för verksamheten.

Operativa risker

Duni Group är exponerat för ett flertal rörelserisker som är väsentliga att hantera. Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är mycket viktig för att koncernen ska uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling. Duni Group arbetar med detta genom att ständigt utveckla sitt sortiment. Ungefär 25 % av kollektionen byts ut varje år för att möta och skapa nya trender. En försämrad konjunktur eller andra oförutsedda händelser såsom exempelvis en pandemi under en längre period i Europa skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök. En minskad efterfrågan på marknaden och ökad priskonkurrens påverkar volymer och bruttomarginaler bland annat genom ökade rabatter och kundbonusar. Fluktuationer i priser för råmaterial och energi är en rörelserisk som kan ha en materiell påverkan på koncernens rörelseresultat. Därutöver kan Brexit komma att påverka Duni Groups verksamhet i Storbritannien.

Finansiella risker

Koncernens finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Koncernen delar in de finansiella riskerna i valutarisker, ränterisker, kreditrisker, finansierings- och likviditetsrisker. Dessa risker kontrolleras i en övergripande riskhanteringspolicy som fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Riskerna i koncernen är i allt väsentligt även hänförliga till moderbolaget. Koncernens hantering av finansiella risker beskrivs närmare i årsredovisningen per 2019-12-31.

REVISORER

På årsstämman den 12 maj 2020 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer, med Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari och februari. Därefter granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs.

Revisorerna deltar på alla revisionsutskottets möten under året. I oktober månad genomförs en interimsgranskning i kombination med en översiktlig granskning av Dunis delårsrapport för det tredje kvartalet.

Vid sidan av Duni AB är Carl Fogelberg även huvudansvarig revisor i bland annat Eniro AB och Ascelia Pharma AB samt medpåskrivande revisor i Haldex. Carl Fogelberg är auktoriserad revisor och medlem av FAR SRS. Arvode för övriga uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under 2020 till sammanlagt 3,4 (2019: 2,8) MSEK.

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT

Year 2018

Year 2011

Year 2010

Year 2009

Year 2008

KONTAKTA OSS

magnuscarlsson400x353.jpg

MAGNUS CARLSSON

CFO

magnus.carlsson@duni.com

Tel +46 40 10 62 00

marielle-noble_400x353.jpg

MARIELLE NOBLE

EVP Strategic Development, IT & Communications

marielle.noble@duni.com

Tel +46 734 19 61 79

duni_group_rgb_cision.jpg

DUNI AB

Tel +46 40 10 62 00

info@duni.com